Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZYMODA.PL

§ 1. Preambuła

 1. Sklep internetowy działający pod adresem szymoda.pl jest prowadzony przez Jagodę Matuszek w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą ,,SZYMODA” Jagoda Matuszek, Lubanice 86a, 68-200 Żary, NIP: 9282026971, REGON: 369938602.
 2. Niniejszy regulamin sklepu internetowego szymoda.pl określa zasady korzystania ze sklepu internetowego szymoda.pl, a także ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia przez Jagodę Matuszek sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego szymoda.pl, w tym w szczególności:

1)       zasady składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym szymoda.pl,

2)       zasady dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym szymoda.pl,

3)       zasady uiszczania przez osobę dokonującą zakupów w sklepie internetowym szymoda.pl ceny sprzedaży nabytych produktów,

4)       uprawnienia osoby dokonującej zakupów w sklepie internetowym szymoda.pl do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży,

5)       zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu sklepu internetowego szymoda.pl potwierdza wyrażenie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego szymoda.pl zgody na korzystanie ze sklepu internetowego szymoda.pl na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 2. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego szymoda.pl mowa o pisanych wielką literą:

1) Kupującym – oznacza to osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystającą ze sklepu internetowego szymoda.pl, w tym w szczególności dokonującą zakupów za jego pośrednictwem;

2) Kurierze – oznacza to oznacza podmiot prowadzący działalność w zakresie usług kurierskich, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dostarczania Produktów;

3) Produkcie – oznacza rzecz prezentowaną przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego szymoda.pl, która może stać się przedmiotem Umowy sprzedaży.

4) Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin sklepu internetowego szymoda.pl;

5) Sklepie Internetowym – oznacza to sklep internetowy szymoda.pl utrzymywany w domenie szymoda.pl;

6) Sprzedającym – oznacza to Jagodę Matuszek prowadzącą działalność pod firmą ,,SZYMODA” Jagoda Matuszek, Lubanice 86a, 68-200 Żary, NIP: 9282026971, REGON: 369938602

7) Umowie Sprzedaży – oznacza to umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Kupującym i Sprzedającym na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Kupujący składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie wybierając Produkty, które ma zamiar kupić. Kupujący dokonuje wyboru Produktu, który ma zamiar kupić, poprzez polecenie „do koszyka” przypisane w Sklepie Internetowym do danego Produktu.
 3. Podawane w Sklepie Internetowym ceny prezentowanych Produktów stanowią ceny brutto (zawierają VAT) i nie zawierają kosztów dostawy Produktów oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, które są prezentowane na stronie „Koszyka”.
 4. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu na stronie „Koszyka” sposobu dostawy oraz formy płatności, Kupujący składa zamówienie wysyłając do Sprzedającego formularz zamówienia poprzez polecenie „potwierdzam zakup” przypisane do skompletowanego zamówienia.
 5. Zamówienie składane przez Kupującego określa łączną cenę za Produkty oraz koszty ich dostawy i wszystkie inne koszty, jakie Kupujący będzie zobowiązany ponieść w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów wyszczególnionych w zamówieniu po cenie określonej w tym zamówieniu.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 8. Zamówienie złożone przez Kupującego jest weryfikowane przez Sprzedającego. Jeżeli zgodnie z posiadanymi przez Sprzedającego danymi realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu złożonej przez Kupującego oferty zawarcia Umowa Sprzedaży.
 9. Zamówienie złożone przez Kupującego w inny sposób niż poprzez Sklep Internetowy oraz zmiana złożonego zamówienia lub zawartej Umowy Sprzedaży mogą na życzenie Kupującego zostać uznane przez Sprzedającego za zamówienia złożone poprzez Sklep Internetowy. W takim przypadku Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację, o której mowa w ust. 8. Do Umowy Sprzedaży zawartej w taki sposób stosuje się postanowienia Regulaminu. Jeżeli czynność określona w niniejszym ustępie stanowi zmianę zawartej Umowy Sprzedaży, Umowy Sprzedaży będzie realizowana wyłącznie na nowych warunkach określonych w informacji, o której mowa w ust. 8.
 10. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

§ 4. Formy płatności i moment rozpoczęcia realizacji zamówienia

 1. Kupujący dokonuje wyboru formy realizacji płatności na stronie „Koszyka” poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia jest uzależnione od wybranej przez Kupującego formy płatności i następuje:

1)       w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego – po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego;

2)       w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem – po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego wraz z informacją, że po bezskutecznym jego upływie, Sprzedający odstąpi od Umowy Sprzedaży i prześle Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

§ 5. Dostawa

 1. Sprzedający dostarcza Produktów na terytorium Polski na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Na prośbę Kupującego Produkty mogą także zostać dostarczone na terytorium innego niż Polska państwa Unii Europejskiej. W takim przypadku koszt dostawy Produktów do wskazanego przez Kupującego miejsca zostanie ustalony indywidualnie.
 3. Sprzedający dostarcza Produkty do Kupującego za pośrednictwem Kuriera na adres wskazany w zamówieniu złożonym przez Kupującego.
 4. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia określonego zgodnie z § 4. W przypadku dostawy Produktów poza granicami Polski termin ich dostarczenia jest ustalany indywidualnie.
 5. Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczaną przesyłkę w obecności osoby dostarczającej przesyłkę w imieniu Kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma obowiązek zażądać od osoby działającej w imieniu Kuriera spisania właściwego protokołu.
 6. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez w zamówieniu adresem dostarczenia Produktów, osoba działająca w imieniu Kuriera pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu dostarczenia Produktów.
 7. W przypadku niepodjęcia przez Kupującego Produktów dostarczanych przez Kuriera i zwrotnego ich odesłania do Sprzedającego, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ponownego ustalenia terminu i kosztu dostarczenia Produktów.

§ 6. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od momentu dostarczenia Produktów do Kupującego lub innego podmiotu wskazanego przez Kupującego.
 3. Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, którego wzór został udostępniony na stronie internetowej Sklepu Internetowego znajdującej się pod niniejszym linkiem.
 4. Aby dotrzymać terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy, że Kupujący wyśle oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktów do Kupującego.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu dokonanych przez Kupującego płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeni o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Produktów do Sprzedającego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Kupujący zamawiając Produkty wybrał sposób ich dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego.
 11. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedającemu lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 12. Aby dotrzymać terminu na odesłanie Produktów wystarczy, że Kupujący wyśle dane Produkty na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 14. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 15. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7. Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczony przez Sprzedającego Produkt ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres sklep@szymoda.pl podając w treści:

1)       dane zamówienia, w oparciu o które została zawarta Umowa sprzedaży Produktów będących przedmiotem reklamacji,

2)       nazwę i ilość Produktów będących przedmiotem reklamacji,

3)       powód reklamacji i zakres wadliwości Produktów będących przedmiotem reklamacji (dodatkowo, w celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji Kupujący może załączyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą wadliwość Produktów będących przedmiotem reklamacji),

4)       preferowana przez Kupującego forma kontaktu w sprawie reklamacji,

5)       preferowany przez Kupującego sposób załatwienia reklamacji, o którym mowa w ust. 3.

 1. Jeżeli dostarczony przez Sprzedającego Produkt ma wady, Kupujący może:

1)       zażądać wymiany Produktu będącego przedmiotem reklamacji na wolny od wad,

2)       złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

3)       zażądać usunięcia wady albo

4)       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

 1. W przypadku żądania przez Kupującego wymiany Produktu będącego przedmiotem reklamacji na wolny od wad lub żądania usunięcia wady, Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu będącego przedmiotem reklamacji w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedający może, zamiast uczynić zadość żądaniu Kupującego, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić Produkt będący przedmiotem reklamacji na wolny od wad albo wadę usunąć, chyba że Produkt będący przedmiotem reklamacji był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu będącego przedmiotem reklamacji na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu będącego przedmiotem reklamacji na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu będącego przedmiotem reklamacji żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu będącego przedmiotem reklamacji z wadą pozostaje do wartości tego Produktu rzeczy bez wady.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 6. W przypadku niedokonania przez Kupującego wyboru sposobu załatwienia reklamacji, przyjmuje się, że Kupujący pozostawia Sprzedającemu prawo dokonania wyboru sposoby załatwienia reklamacji.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Produkt będący przedmiotem reklamacji na adres Sprzedającego, chyba że po zgłoszeniu reklamacji Kupujący i Sprzedający zgodnie ustalą inny sposób postępowania.
 8. Kupujący może dostarczyć Produkt będący przedmiotem reklamacji na adres Sprzedającego korzystając, za pośrednictwem Sprzedającego, z usług Kuriera, który w umówionym z Kupującym terminie odbierze na koszt Sprzedającego Produkt będący przedmiotem reklamacji i dostarczy na adres Sprzedającego.
 9. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że reklamację uznał za uzasadnioną.
 10. W przypadku zasadności reklamacji, koszty wymiany lub naprawy Produktu będącego przedmiotem reklamacji ponosi Sprzedający do wysokości ceny Produktu będącego przedmiotem reklamacji.
 11. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli wada fizyczna Produktu będącego przedmiotem reklamacji zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Produktu będącego przedmiotem reklamacji Kupującemu.
 12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu będącego przedmiotem reklamacji na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od nie stwierdzenia wady, ale nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Kupującemu Produktu będącego przedmiotem reklamacji. W tym terminie Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu będącego przedmiotem reklamacji. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Produktu będącego przedmiotem reklamacji na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 8. Gwarancje

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta lub dystrybutora.
 2. Jeżeli Produkt jest objęty gwarancją producenta lub dystrybutora, informacja o jej istnieniu jest zamieszczona na stronie Produktu.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z postanowieniami karty gwarancyjnej.
 4. Kupujący może reklamować wadliwy Produkt, który jest objęty gwarancją producenta lub dystrybutora:

1)       korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji postępując zgodnie postanowieniami karty gwarancyjnej lub

2)       korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi postępując zgodnie z postanowieniami § 7.

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty, a informacje prezentowane w Sklepie Internetowym o objęciu Produktu gwarancją stanowią jedynie informację o udzielenie na dany Produkt gwarancji przez jej producenta lub dystrybutora.

§ 9. Newsletter

 1. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia lub przy rejestracji.
 2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, Kupujący otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Sprzedającego.
 3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 2, samodzielnie poprzez wysłanie na adres sklep@szymoda.pl wiadomości zatytułowanej „Rezygnacja z newslettera”.

§ 10. Przedsiębiorcy

 1. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupującego będącego przedsiębiorcą.
 2. Kupującemu będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Względem Kupującego będącego przedsiębiorcą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach poniesionych strat.
 4. Spory powstałe pomiędzy Kupującym będącym przedsiębiorcą a Sprzedającym będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 11. Dane osobowe

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub rejestracji.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie oraz brak zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedającego może uniemożliwić zawarcie lub realizację Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe podane przez Kupującego w celu realizacji zamówienia oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 4. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie podanych przez niego danych osobowych podmiotom trzecim, w tym w szczególności Kurierowi, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 5. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedającemu oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 7. Dostęp do danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedającemu, ich poprawienie lub usunięcie jest dokonywane poprzez zgłoszenie kierowane na adres sklep@szymoda.pl

§ 12. Rejestracja

 1. Kupujący może dokonać rejestracji swoich danych osobowych w celu sprawniejszego wypełniania formularzy zamówień oraz przechowywania informacji o ich realizacji.
 2. W celu zarejestrowania swoich danych osobowych Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie Internetowym i przesyła Sprzedającemu poprzez polecenie „zarejestruj się”.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji.
 4. Dostęp do zarejestrowanych danych osobowych oraz ich poprawianie może być dokonywane w Sklepie Internetowym poprzez stronę „Moje konto”.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

§ 13. Pozostałe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów zamieszczanych w Sklepie Internetowym (z wyłączeniem praw do zdjęci i logotypów prezentowanych w Sklepie Internetowym w celu prezentacji Produktów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub innym zakresie po uzyskaniu uprzedniej zgody Sprzedającego.
 2. Dla zapewnienia możliwie najwyższej jakości funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz dla celów statycznych Sprzedający wykorzystuje mechanizm tzw. plików cookies, które podczas korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego zapisywane są przez serwer Sprzedającego na urządzeniu Kupującego i które są następnie odczytywane przy połączeniu się przeglądarki internetowej z Internetem. Kupujący może w usunąć pliki cookies a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zablokowanie działania mechanizmu plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku powstania sporu dotyczącego Umową Sprzedaży, Kupujący i Sprzedający będą dążyli do jego polubownego rozwiązania.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu są realizowane według postanowień dotychczasowego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.